Officers

Grand Knight Dr.Mark Holtschlag

Deputy Grand Knight Kurtis Fischer

Chaplain Fr.Devillers

Chancellor Bob Klingele

Recorder Bill Anderson

Financial Secretary John Veith

Treasurer Dan Hoffman

Lecturer John Benz

Advocate Don Adolfs

Warden Chuck Zanger

Inside Guard Ed Zanger

Outside Guard John Farwell

Trustee 3rd Year Terry Obert

Trustee 2nd Year David Fischer

Trustee 1st Year Steve Trimble

Leave a Reply